Terima Kasih telah berkunjung di blog Pesantrenpedia ... Dapatkan konten-konten kami dalam format PDF di website resmi pesantrenpedia.org

BIOGRAFI SYEIKH ABDUL HAMID BIN ALI KUDUS

Rabu, 18 Februari 2015

Ulama yang masyhur di dunia islam, namun tidak begitu dikenal di negeri moyangnya, Kudus-Jawa tengah.

Syeikh Abdul Hamid adalah salah seorang Ulama Nusantara yang terkenal dalam sejarah keilmuan islam di Hijaz. Sejak dulu karya-karyanya banyak beredar di dunia islam, dicetak berulang kali di Mesir, Hijaz, Indonesia, dan dikaji di berbagai lembaga pendidikan islam.

Tak terkecuali di Indonesia, karyanya dalam ilmu ushul fikih yang berjudul Lathaif al-Isyarat merupakan salah satu buku yang telah dicetak dan dikaji di Indonesia sejak dulu. Demikian juga kitab Kanzun Najah wa as-Surur yang berisi doa-doa dan amalan juga banyak diamalkan di Indonesia.

Syeikh Abdul Hamid adalah putera Syaikh Muhammad Ali Kudus. lahir pada tahun 1277 - 1278 H. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Ali bin Abdul Qadir bin Abdullah. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut Yaman lalu pindah ke Indonesia. Ayahnya, Syeikh Muhammad Ali lahir di kota Kudus. Kemudian bersama keluarganya pindah ke Makkah. Dan Di kota ini-lah Syeikh Abdul Hamid lahir dan beranjak dewasa.

Layaknya kehidupan para putera-putera Ulama, masa kecil Syeikh Abdul Hamid diisi dengan menuntut ilmu. Ia belajar pertama kali dengan ayah-nya sendiri. Menghapalkan al-Quran, kitab-kitab matan dan nadzam, seperti Jurumiyah (Nahwu), Alfiyah bin Malik (nahwu), Nadzam Rahabiyah (ilmu waris), Matan Sanusiyah (Tauhid), Nadzam Sullam Munauraq (Ilmu manthiq/logika), Nadzam Zubad (Fikih) dll.

Sesudah belajar dengan orang tuanya, Ia kemudian belajar kepada para Ulama-Ulama di Masjidil Haram. Guru-gurunya ini disebutkan dalam kitab Tsabat karangan beliau, al-Mafakhir as-Sunniyah, sebagai berikut :

1. Syeikh Ali Kudus (ayahnya). Syeikh Abdul Hamid belajar banyak kitab dengan ayahnya. Diantaranya Syarh matan Taqrib (Fikih) dan Syarh Matan Jurumiyah (Nahwu).
2. Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan. Mufti Syafi'i di Makkah saat itu. Ia belajar dari beliau banyak kitab. Diantaranya Ihya' Ulum al-Din (Tasawuf), Jam'u al-Jawami' (ushul Fiqh), Tafsir Baidhawi, dll.
3. Syeikh Umar bin Muhammad Syatha (w. 1331 H). Syeikh Abdul Hamid belajar kepada beliau beberapa kitab. Diantaranya Syarah Kafrawi ala Ajrumiyah (Nahwu), Alfiyah Ibnu Malik, Matan Zubad, Jauharah Tauhid, Muqaddimah al-Hadramiyah (fikih), Ummu al-Barahin dll.
4. Syeikh Utsman bin Muhammad Syatha (w. 1295 H). Syeikh Abdul Hamid belajar kepada beliau 2 tahun, dan mengkaji beberapa kitab. Diantaranya : Hasiyah al-'Asymawi (Nahwu), Syarh Taqrib.
5. Syeikh Bakri bin Muhammad Syatha (w. 1310 H). Beliau adalah guru paling khusus dari Syeikh Abdul Hamid. Bahkan ia mendapat keistimewaan sebagai pembaca kitab saat pengajian dimulai. Secara khusus, Syeikh Abdul Hamid menulis biografi gurunya itu dalam karya berjudul Kanzul 'Atha fi Tarjamati Bakri Syatha.
6. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsyi (w. 1330 H). Syeikh Abdul Hamid belajar darinya beberapa kitab. Dianraranya adalah Syarh Shahih Muslim.
7. As-Sayyid Muhammad bin Abdul Baqi al-Ahdal. Syeikh Abdul Hamid mendapatkan ijazah 'Amm saat beliau pergi haji.
8. Sayyid Sulaiman bin Muhammad bin Abdur Rahman al-Ahdal (w. 1305 H). Mufti Zabid-Yaman. Syeikh Abdul Hamid mendapat ijazah dari beliau melalui kirim surat.
9. Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud ad-Daghidtani al-Syarwani (w. 1301 H). Beliau adalah penulis Hasyiyah Syarwani ala Tuhfat al-Muhtaj (fikih). Dan murid dari Ibrahim Al-Bajuri.
10. Syeikh Muhammad Abu Khudhair al-Dimyathi al-Makki (w. 1304 H). ia mendapat hadits Musalsal bi al-Awwaliyah dari beliau.
11. As-Syeikh Abdul Jalil Baradah al-Hifni (w. 1327 H).
12. Syeikh Mirjan as-Shaghir, penjaga makam Nabi selama 70 tahun. Ia mendapat sanad dzikir thariqah Khalwatiyah dari beliau, dari Ahmad Shawi, dari Ahmad ad-Dardir.
13. Syeikh Muhammad Sulaiman Hasbullah al-Makki (w. 1335 H)
14. Syeikh Umar bin Abu Bakar Bajunaid (w. 1354 H).

Tak puas dalam mencari ilmu, kemudian Syeikh Abdul Hamid melakukan rihlah ke berbagai daerah. Mulai dari Syam, Beirut, Baitul Maqdis hingga ke Mesir.

Tercatat beliau banyak mendapat ijazah dari para Ulama-Ulama di kota tsb. Diantara mereka adalah :
1. Syeikh Abdur Rahman as-Syirbini (w. 1326 H). Beliau adalah guru besar al-Azhar saat itu.
2. Syeikh Ahmad Rifai al-Masyhur bi al-Mahjub (w. 1325 H). Beliau adalah guru para ahli quran di Mesir.
3. Syeikh Yusuf an-Nabhani (w. 1350 H). Syeikh Abdul Hamid berkata bahwa ia beberapa kali berkumpul dengan beliau. Di Makkah dan Beirut.

Puncak karir keilmuan Syeikh Abdul Hamid terjadi saat ia ditunjuk Syarif Ali Pasya untuk menjadi imam masjid bagi kalangan madzhab Syafi'i, dan ditunjuk menjadi staf pengajar di Masjidil Haram. Halaqah-nya banyak didatangi oleh para pencari ilmu. Diantaranya yang paling terkenal adalah :

1. Syeikh Muhammad Nur bin Abdul Hamid. Putera beliau sendiri. Ia mengajar di rumahnya sendiri. wafat tahun 1360 H di Makkah.
2. Syeikh Ali bin Abdul Hamid. Ia sempat pergi ke Jawa timur dan mendirikan madrasah di sana. Ia wafat di Makkah pada tahun 1363 H, dan meninggalkan karya yang mengkritik sekte Syiah.
3. As-Syeikh Abu Bakar bin Muhammad Said Babashil (w. 1348 H).
4. Syeikh Abdur Raman bin Ahmad al-Ahdal (w. 1372 H).
5. Al-Habib Ali bin Abdur Rahman al-Habsyi Kwitang-Jakarta (w. 1388 H).

SYEIKH ABDUL HAMID KUDUS, ULAMA AHLI ARUDH.

Syeikh Abdul Hamid Kudus dikenal sebagai seorang ahli ilmu 'arudh. Yakni suatu cabang keilmuan yang membahas soal benar tidak-nya penyusunan syair arab. Hal ini terbukti dari karya-karyanya. Setidaknya ia menulis 2 karya temtang ilmu ini. Karya pertama berjudul Fathul Jalil Fi Syarh Matan al-Kafi. Karya tsb kemudian ia ulas kembali dengan karya yang lebih besar dengan judul Hasyiyah Fath al-Jalil ala Matan al-Kafi.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kitab al-Kafi adalah salah satu kitab yang membahas tentang ilmu 'arudh yang banyak dipelajari di Nusantara.
Kitab karya abu al-Abbas Ahmad bin Syuaib al-Kinani ini terhitung komplit. Sebanyak 17 wazan Syair ia kupas di dalamnya.

Hal ini dibuktikan lagi dengan karya-karya beliau. Seperti Daf'u as-Syiddah fi tasythiri al-Burdah. Nail al-Is'ad wal Is'af wa al-Ma'mul Fi madhi Jaddati al-Asyraf Fathimah al-Batul, yang berisi pujian terhadap Sayidah Fathimah az-Zahra'. Bulugh al-Sa'd wa al-Umniyah fi madhi Ummi al-Mu'minin al-Mubarra'ah as-Shiddiqiyah, yang berisi pujian terhadap Sayyidah Aisyah. Majmu' Zahir wa Tartibi Fakhir yang berisi maulid Nabi dan puji-pujian (Syair).

Sudah barang tentu, dengan karya+karyanya itu menunjukkan bahwa Syeikh Abdul Hamid Kudus memang salah satu Ulama yang ahli dalam ilmu arudh. Hal ini juga diakui oleh Wan Mohd Shaghir Abdullah, salah satu peneliti Ulama Nusantara.

KARYA-KARYA SYEIKH ABDUL HAMID KUDUS.

Syeikh Abdul Hamid kudus termasuk salah satu ulama yang produktif dalam menulis. Tak kurang dari 21 kitab ia hasilkan. Baik dalam bidang fikih, Ushul fikih, Adab (sastra), ilmu Arudh dan lain-lain.
Abdul wahab Abu Sulaiman mengatakan bahwa karya-karya Syeikh Abdul Hamid ini termasuk karya yang dijadikan rebutan penerbit untuk dicetak. Baik di Hijaz maupun diMesir.

Berikut daftar karya Syeikh Abdul Hamid :
1. Dzakhair al-Qudsiyah fi Ziyarah Khairil Bariyah. (Tentang ziarah Nabi)
2. Fath al-Ali al-Karim fi Maulid Nabi al-Adzim. (Maulid)
3. Daf'u as-Syiddah fi Tasythiri al-Burdah.
4. Irsyad al-Muhtadi syarh Kifayat al-Mubtadi.
5. Al-Anwar as-Saniyah syarh Durar al-Bahiyah.
6. Thali'i Sa'd ar-Rafi' fi syarh al-Badi'.
7. Al-Jawahir al-Wadhiyah di akhlak al-Mardhiyah. (Akhlak)
8. Kanzun Najah wa as-Surur (Doa-doa)
9. Lathaif al-Isyarat Syarh Nadzm Waraqat (ushul Fikih).
10. Nafhat al-Qabul wa al-Ibtihaj fi al-Isra' wa al-Mi'raj.
11. Al-Futuhat al-Qudsiyah fi Tawassulati as-Sammaniyah.
12. At-Tuhfat al-Mardhiyah fu Jawazi at-Tafsiri bil A'jamiyah.
Beberapa karangan lainnya, menurut penuturab Syeikh Ali Qudus, cucu-nya, hilang dan tidak diketahui tempatnya.

Syeikh Abdul Hamid bin Ali Kudus wafat di Makkah pada tahun 1334 H dan dimakamkan di Ma'la. Semoga Allah meninggikan derajatnya di Akhirat kelak. Amin.

Referensi :
• Tahqiq Dzakahair al-Qudsiyah Fi Ziyarat Khair al-Bariyyah, Muhammad bin Abu Bakar Ba Dzaib.
• Mukhtasar Nasy an-Nur wa az-Zuhr.
• As-Syafi Syarah Mukhtashar Al-Kafi, As-Syeikh ad-Damanhuri.

*Muhamad Machin, Kudus

Tidak ada komentar:

Posting Komentar